ایمنی بهداشت صنعتی

فروش! دوره ایمنی کارخانجات صنعتی
دوره ایمنی کارخانجات صنعتی

دوره آموزشی ایمنی کارخانجات صنعتی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ایمنی کارخانجات صنعتی  به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ایمنی کارخانجات صنعتی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ایمنی کارخانجات صنعتی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 580.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! ایمنی و بهداشت صنعتی
دوره ایمنی و بهداشت صنعتی

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی سطح 1 و 2 مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی سطح 1 و 2  به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی سطح 1 و 2 برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی سطح 1 و 2  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 580.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره ایمنی و بهداشت صنعتی
دوره ایمنی و بهداشت صنعتی پیشرفته

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی پیشرفته مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی  ایمنی و بهداشت صنعتی پیشرفته به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی پیشرفته برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی پیشرفته  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 580.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره بیماری های شغلی و پیشگیری از آنها
دوره بیماري هاي شغلی و پیشگیری از آنها

دوره آموزشی بیماري هاي ناشی از کار و پیشگیری از آنها مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی بیماري هاي ناشی از کار و پیشگیری از آنها  به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی بیماري هاي ناشی از کار و پیشگیری از آنها برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی بیماري هاي ناشی از کار و پیشگیری از آنها با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 580.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دستگاه تنفسی تخصصی
دوره دستگاه تنفسی تخصصی

دوره آموزشی دستگاه تنفسی تخصصی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی دستگاه تنفسی تخصصی  به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی دستگاه تنفسی تخصصی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی دستگاه تنفسی تخصصی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 580.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره دستگاه های سنجش گاز و دستگاه های تنفسی
دوره دستگاههاي سنجش گاز و دستگاههاي تنفسی

دوره آموزشی دستگاههاي سنجش گاز و دستگاههاي تنفسی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی دستگاههاي سنجش گاز و دستگاههاي تنفسی   به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی دستگاههاي سنجش گاز و دستگاههاي تنفسی  برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی دستگاههاي سنجش گاز و دستگاههاي تنفسی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 580.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! مكان گيرنده
دوره سم شناسی صنعتی

دوره آموزشی سم شناسی صنعتی  مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی سم شناسی صنعتی  به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی سم شناسی صنعتی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی سم شناسی صنعتی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 580.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001:2018 مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001:2018   به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001:2018  برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001:2018  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 580.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره شناخت آلودگی هاي زیست محیطی
دوره شناخت آلودگی هاي زیست محیطی

دوره آموزشی شناخت آلودگی هاي زیست محیطی مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی شناخت آلودگی هاي زیست محیطی  به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی شناخت آلودگی هاي زیست محیطی برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی شناخت آلودگی هاي زیست محیطی  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 580.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! شناسایی و کنترل آلاینده هاي شیمیایی در محیط کار
دوره شناسایی و کنترل آلاینده هاي شیمیایی در محیط کار

دوره آموزشی شناسایی و کنترل آلاینده هاي شیمیایی در محیط کار مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی شناسایی و کنترل آلاینده هاي شیمیایی در محیط کار   به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی شناسایی و کنترل آلاینده هاي شیمیایی در محیط کار  برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی شناسایی و کنترل آلاینده هاي شیمیایی در محیط کار  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 580.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! قوانین و مقررات بهداشت حرفه اي
دوره قوانین و مقررات بهداشت حرفه اي

دوره آموزشی قوانین و مقررات بهداشت حرفه اي مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی قوانین و مقررات بهداشت حرفه اي  به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی قوانین و مقررات بهداشت حرفه اي برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی قوانین و مقررات بهداشت حرفه اي  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 580.000 تومان افزودن به سبد خرید
فروش! دوره مدیریت  HSE-MS
دوره مدیریت HSE-MS

دوره آموزشی مدیریت ایمنی :بهداشت و محیط زیست HSE-MS مناسب برای کلیه علاقه مندان ، اساتید، مربیان و … است. که در پایان دوره مدرک معتبر بین المللی دوره آموزشی مدیریت ایمنی :بهداشت و محیط زیست HSE-MS  به متقاضی اهدا خواهد شد. مدرک دوره آموزشی مدیریت ایمنی :بهداشت و محیط زیست HSE-MS برای رزومه کاری شما بسیار مفید است و همچنین می توانید از مدارک بین المللی آکادامی ایمنی و بهداشت صنعتی برای مهاجرت و کاریابی در سراسر جهان استفاده نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت ایمنی :بهداشت و محیط زیست HSE-MS  با پشتیبانی (در ساعات اداری) تماس بگیرید.

درجه بندی نشده 580.000 تومان افزودن به سبد خرید